DATOSAL

2016年/9月~2017年/3月

月曜開催/小学校1、2年対象の個人参加型フットサル(個サル)

第1回~第17回まで

2017年/4月~2018年/3月

月曜開催/小学校2、3年対象の個人参加型フットサル(個サル)

第18回~第50回まで

2018年/4月~2019年/3月

月曜開催/小学校3、4年対象の個人参加型フットサル(個サル)

第51回~第82回まで

2019年/4月~2020年/1月

月曜開催/小学校4、5年対象の個人参加型フットサル(個サル)

第83回~第94回

2020年/4月~月曜開催/小学校5、6年対象の個人参加型フットサル(個サル)第95回~